Biopsia de próstata por fusión pdf


Q Labiile mici au o lungim e de circa cm, lăţim ea de cm şi reprezintă repliuri ale m ucoasei vulvare de o form ă m em branoasă, fiind constituite din ţe ­ sut conjunctiv, bogat în fibre elastice, lipsit de celule adipoase şi cu p rezen ţa nu­ m eroaselor glande sebacee care secretă sm egm a vulvară.

Spaţiul interlabial cuprinde vestibulul lateral — labiile mici, anterior — clitori­ biopsia de próstata por fusión pdf şi posterior — m eaţuluxetral, ultim ul cuprinzând din am bele părţi orificiile glandelor p arauretrale Skene, orificiul inferior al vaginului, care poate fi circu­ lar, liniar etc. A paratul erectil este alcătuit din bulbii vaginali şi clitoris, ultimul fiind constituit din doi pedunculi vaginali, ce se unesc sub po rţiu n ea inferioară a simfizei pubiene şi form ează corpul clitorisului.

Bulbii vaginali fiind tapetaţi cu muşchii bulbocavernoşi form ează constrictorul vaginului. Ei reprezintă for­ m aţiuni erectile analoage bulbului uretral al bărbaţilor şi au o form ă ovoidală aplatisată lateral, iar dim ensiunile fiind de circa 1 cm. D intre glandele anexe fac parte glandele Skene şi glandele B artholin. G landele Skene sunt dispuse periuretral pe părţile lateroposterioare ale m eatu ­ lui uretral.

biopsia de próstata por fusión pdf tratamentul prostatitei cu magnet

G landele B artholin sunt dispuse în treim ea posterioară a labiilor m a­ ri, au form ă ovoidală şi dim ensiuni de 1 cm — lungim e şi 0,5 cm — lăţim e.

A rtera uterină este o ram ură a arterei iliace Fig. Vascularizarea organelor bazinului mic după M artius : 1 - aorta abdominală; 2 - a. La transversarea marginii ligam entului lat artera uterină trece deasupra ureterului cu aproxim a­ tiv 1,0 cm de la fornixul lateral al vaginului.

A ceasta e extrem de im portant p entru intervenţiile chirurgicale.

  1. Human papillomavirus infection incubation period Preparate de viermi gv vel Papiloma cuanto tiempo dura Preguntas frecuentes sobre verrugas genitales Agenți antihelmintici cu spectru larg Tratamiento del virus del papiloma humano en hombres y mujeres Virus papiloma en hombres y mujeres, Virus papiloma humano hombres sintomas Conținutul Virus del papiloma humano en varones Virus Papiloma Humano VPH : contagio, diagnóstico, tratamiento, vacuna Infecția cu papilomavirus uman afectează prostata Top news Infecția cu papilomavirus uman afectează prostata Tratamiento del virus del papiloma humano en hombres y mujeres Resumen El cáncer de cérvix es uno de los 1 Unidad de Investigación Biomédica en Cáncer.
  2. Sintomas e tratamento para Câncer Ósseo Secundário cancer de mamelon Ceara de albine in tratamentul prostatitei si a adenomului de prostata Înțelesul "nasofaringe" în dicționarul Portugheză Statistique d'Usage du Serveur Orphanet constiintaortodoxa.
  3. Streptococ cu prostatită
  4. Tratamentul prostatitei în karlovy vary

P artea de bază a vasului, trecând deasupra m arginii laterale a uterului, alim entând am be­ le suprafeţe, se reîntoarce lateral în lat şi anastom ozând cu arte ra ovariană fo r­ m ează o ansă. A rtera uterină include ra m u rile : vaginală, cervicală, masaj pentru prostatită cum se face b ară şi ra ­ m urile care anastom ozează cu artera ovariană.

A rtera vaginală trece spre m arginea laterală a vaginului cedând ram uri anterioare şi posterioare uterului. R am urile vaginale anastom ozează pe am bele suprafeţe şi form ează vasele lon­ gitudinale num ite artere azigos anterioară şi posterioară. R mâncăruri sărate pentru prostatită urile cervicală şi tubară alim entează organele în corespundere cu denum irea lor.

biopsia de próstata por fusión pdf legume și fructe pentru prostatită

A cestea de la col trec pe am bele suprafeţe şi form ează anastom oza arculară. R am urile tu b a ­ re transversează m ezosalpinxul şi m ezovarul, anastom ozând cu ram urile res­ pective ale arterei ovariene. A rterele ovariene sunt vase lungi. A rtera ovariană dextra îşi ia începutul de la p a rte a anterioară a aortei între aa. Fiecare arteră coboară pos­ terior de peritoneu până la m arginea pelviană, unde fiecare arteră se întoarce m edial şi traversează vasele iliace externe, intră în ligam entul suspensor al ova­ rului, care o conduce spre ovar şi trom pa uterină.

A rtera pudendală internă este o ram ură a arterei hipogastrice. Lângă b a ­ za diafragm ei urogenitale ea se divizează în arte ra peritoneală şi artera clitori- diană.

U ltim a are 2 ra m u ri: profundă şi dorsală. Venele pelvisului în cea mai m are m ăsură corespund arterelor, vena iliacă internă fiind vena p rin ­ cipală a porţiunii inferioare a pelvisului. Sistemul limfatic pelvian Vasele limfatice parcurg calea asociată venelor.

Sinonasal papilloma pathology outlines - A scăpa de viermi, viermi

Vasele lim fatice ale celei m ai inferi­ oare porţiuni a vaginului, vulvei, peritoneului şi anusului se varsă în nodulii lim fatici inghi­ nali superficiali şi fem urali superficiali adia­ cenţi. Nodulii inghinali sunt aranjaţi în 2 râ n ­ duri, iar cel inferior este situat de am bele părţi ale porţiunii superioare a venei safene m biopsia de próstata por fusión pdf. Sistemul limfatic pelvian: Mai departe vasele lim fatice trec în nodulii fe­ 1 - nodulii iliaci comuni; murali profunzi, care se află m edial de capătul 2 - nodulii iliaci externi; superior al venei fem urale.

Vasele limfatice 3 - nodulii iliaci interni. O parte relativ mică finisează în nodulii aortali şi inghinali. Vasele lim fatice ale uretrei, vezicii urina­ re biopsia de próstata por fusión pdf porţiunii intrapelviene a ureterului trec îndeosebi în grupul hipogastric, în­ să o parte din cele ale vezicii urinare pleacă spre grupul iliac extern şi comun. Vasele limfatice ale colului, uterului şi porţiunii superioare a vaginului pleacă spre nodulii limfatici iliaci.

Vasele lim fatice ce m erg de la fundul uterului şi li­ gam entul lat anastom ozează de obicei cu vasele lim fatice ale trom pelor uterine şi ale ovarelor, ascendent parcurgând calea în com un cu vasele ovariene spre n o ­ dulii aortali. Vasele lim fatice de la rect, porţiunea inferioară a vaginului, vasele vulvei şi perineului se revarsă în grupul de noduli inghinali fig. Nervii pelvieni Viscerele pelvisului, la fel ca şi cele ale abdom enului, sunt inervate de d o ­ uă sisteme nervoase a u to n o m e : sim patic şi parasim patic.

biopsia de próstata por fusión pdf supozitoare în tratamentul prostatitei

Prim ul este rep rezen ­ tat de plexul hipogastric ce se prelungeşte cu plexul aortal. Plexul hipogastric e alcătuit din fibre postganglionare derivate de la gan­ glionii m ezenterici inferiori. Plexul pudendal pleacă de la p a rtea inferioa­ ră a plexului sacral şi ram urile sunt distribuite spre podişul pelvian şi perineu. Ram urile de bază sunt: nervul visceral pelvian, nervul m uşchilor levatori, ra ­ m urile coccigiene şi nervul pudendal.

Nervul pudendal e ram ura cea mai m are a plexului pudendal şi serveşte ca sursă principală de inervaţie a m uşchilor şi cu- tanei perineului. Nervul perineal perforând diafragm ul urogenital cedează ram uri către p e ­ rineu, muşchiul ischiocavernos, bulbocavernos şi sfincterul u retrei fig.

Nervul dorsal al clitorisului cedează ram uri spre Biseptol prostatita cavernos al clitori­ sului şi suprafaţa cutanată a glans clitoridis. De asem enea dintre nervii pelvieni fac parte nervul cutanat ce inervează labiile m ari şi mici îm preună cu nervul ili- oinghinal; nervul genitofem ural şi nervul anococcigian. Nervii viscerali pelvieni Fig. Vascularizarea şi inervaţia perineului : 1 - a.

Ele trec anterior de rect unde se ram ifică excesiv plexul hem oroidal şi apoi continuă anterior spre viscere, confluând cu plexul hipogastric. Aceşti nervi conţin fibre parasim patice preganglionare şi nu se alătură sau com unică cu lanţul ganglionar sacral pe parcursul său. Organele adiacente organelor genitale feminine D intre organele adiacente ale organelor genitale fem inine fac p a r te : peri- neul, vezica urinară şi rectul.

Perineul este o regiune de form ă rom boidală, ce include un com plex de ţe ­ suturi m oi piele, muşchi, fasciicare include ieşirea din cavitatea m icului ba­ zin închizând-o.

Tot complexul dat de ţesuturi moi este inclus în com ponenţa diafragm ului urogenital şi diafragm ului pelvian. D iafragm ul urogenital diafragm a urogenitalisavând o form ă de triunghi cu vârful o rientat spre simfiza pubiană, ocupă p a rte a an terio ară a perineului. Prin diafragm ul dat trece u retra şi vaginul. M uşchii diafragm ului urogenital se îm part în superficiali şi profunzi fig.

C ătre cei superficiali se refe ră : m uşchiul superficial transvers al p erin eu ­ lui, bulbospongios şi ischiocavernos. D in cei profunzi fac p a r te : m uşchiul p ro ­ fund transvers al perineului şi m uşchiul sfincter al uretrei. Stratul superficial este prezen tat de m uşchiul im par, num it sfincterul ex­ tern al anusului m. Fascia superficială fascia perinei superficialisce constituie o contin are a fasciei subcutane com une şi acoperă stratul superficial de m uşchi ai biopsia de próstata por fusión pdf Fig.

Muşchii perineului: 1 - m. Fascia pelviană fascia pelviscare e determ inată de o continuare a fas­ ciei iliace în regiunea bazinului mic şi este constituită din două foiţe fasciale — parietală şi viscerală. Biopsia de próstata por fusión pdf diafragm ului urogenital fascia diaphragm atis urogenitalis este constituită de asem enea din două lam ine — superioară şi inferioară, care aco­ peră muşchiul profund transvers al perineului şi m uşchiul sfincter al uretrei, şi în comun form ează diafragm ul urogenital.

Irigarea perineului cu sânge se realizează din ram urile arterei pudendale interne a. De la ea deviază câteva ram uri de m are calibru: artera rectală inferioară a. Sângele venos este tran sp o rtat prin venele om onim e în vena iliacă internă. Vasele lim fatice se scurg în ganglio­ nii limfatici inghinali superficiali. Inervaţia perineului se realizează din contul nervului pudend, de nervii rectali inferiori nn.

Vezica urinară este un organ cavitar m uscular localizat sub p eritoneu im e­ diat posterior de osul şi simfiza pubiană.

Cancer nos ossos, Cancer nos ossos

La fem ei vezica urinară este dispusă mai anterior decât la bărbaţi, deoarece este prezent uterul. E a se află între sim ­ fiza pubiană şi uter. In tim pul gravidităţii fundul vezicii iese din pelvis datorită persistenţei uterului m ărit. Vezica urinară de obicei este sub form a unei piram i­ de cu 3 la tu ri: m arginea cea mai lată, baza vezicii, se află vizavi de peretele a n ­ terior al vaginului, m arginea cea mai m ică — apexul sau vârful — este întinsă spre simfiza pubiană şi se prelungeşte cu ligam entul om bilical ce se extinde pe peretele abdom inal anterior.

Form a este variabilă, depinzând de gradul de ex­ tindere, natura fixării acestuia şi, în sfârşit, de corelaţia cu alte structuri. Vezica urinară de obicei tinde să fie mai extinsă transversal şi se aplatizează în p artea superioară. Suprafaţa anterioară a ei aderă intim la uter, form ând sacul vezico- uterin fornixul anterior al vaginului. C ând vezica se extinde, ansele intestinu­ lui subţire la fel vin în apropiere.

Inferior de peritoneu, baza vezicii este în co­ relaţie cu colul uterin şi fornixul anterior al vaginului.

Cat afecteaza prostatita cronica marimea cainelui

In regiunea m edială a acestei suprafeţe este o concentrare de ţesut areolar ce conţine vene ad eren te la suprafaţa posterioară a vezicii cu suprafaţa an terio ară a colului uterin şi p artea superioară a vaginului.

P rezenţa posibilă a acestor vene poate prevedea cezari­ ana cervicală inferioară sau histerectom ia totală. A bsenţa fasciei pubocervicale este confirm ată. E ste evident, că vezica nu com unică cu rectul, fiind sep arată de acest organ de colul uterin şi vagin. Pe parcursul gravidităţii suprafaţa vaginului localizată sub vezică creşte.

C orelaţia peritoneală a vezicii include suprafaţa su­ perioară care este acoperită de peritoneu, în continuarea an terio ară cu plica ombilicală, şi form area fosei paravezicale laterale.

biopsia de próstata por fusión pdf tratamentul prostatitei în bryukhovetskaya

Liga­ m entul puboprostatic există la fem ei ca şi la bărbaţi. Provenind de la pereţii an- terolaterali ai vaginului uretral, el re ­ prezintă benzi dense de ţesut conjunctiv ce m erg oblic şi anterior de simfiza pu- biană. A ceasta are im portanţă ca fiind unul din defectele anatom ice în m eca­ nismul incontinenţei de presiune im ­ p ortante la fem ei fig.

Prostatita adenomului de albine moarte

U retra este un tub scurt cu lungi­ m ea de 2,0 cm ce coboară în jos biopsia de próstata por fusión pdf de la colul vezicii spre orificiul uretral ex­ tern în vestibulul vaginului.

Capătul su­ perior este aproape de nivelul m edial al simfizei fiind separat de spaţiul prevezi- cal prin ligamentul pubovezical şi fascia densă cu plexul venos pudendal. Capătul inferior e situat inferior şi posterior de marginea inferioară a simfizei.

biopsia de próstata por fusión pdf cine ce trateaza prostatita forum

Posterior Fig. Anatomia ureterului: uretra este aproape aderentă la peretele 1 - glanda suprarenală; 2 - rinichiul; 3 - ureterul; 4 - vezica urinară; anterior al vaginului, fiind separată nu­ 5 - uterul; 6 - aorta abdominală. Fistula uretrovaginală se poate form a în unul din fornixurile p e­ reţilor opuşi ca rezultat al traum ei biopsia de próstata por fusión pdf. Peretele uretrei este form at din ţesut fi- bro-m uscular spongios ce conţine vene cavernoase. Stratul m uscular constă dintr- un strat circular extern şi un strat longitudinal intern.

Muşchii circulari ai uretrei sunt de 2 tipuri. Primul tip include fibrele m usculare netede care înconjoară fi­ brele m usculare longitudinale şi se prelungesc în m usculatura vezicii. Al doilea tip include fibrele musculare striate care îşi au originea din fibrele cruciate ale m uş­ chilor ischiocavernos şi bulbocavernos. A cestea înconjoară uretra în treim ea m e­ die, form ând sfincterul striat. M ucoasa netedă form ează plici longitudinale tem ­ porare şi o cristă mai pronunţată, proem inentă pe peretele posterior.

biopsia de próstata por fusión pdf psa normal free psa scazut

U reterul e plasat com pletam ente retroperitoneal. A re o lungim e de cm, iar diam etrul — 8 mm. P eretele ureterului este alcătuit din tunica m ucoasă cu epiteliu de tranzit, tunica m usculară cu fibre m usculare longitudinale şi cir­ culare, şi tunica externă — adventiţia.

U reterul, coborându-se pe peretele micului bazin, se plasează anterior de a rtera uterină. Apoi, îndreptându-se m edial, anterior şi posterior, el trece în ţe- 30 GH. Mai departe ureterul trece pe p eretele an tero late­ ral al vaginului şi p enetrează vezica urinară. Vascularizarea ureterului are loc din ram urile provenite de la arterele renală şi ovariană, iar în po rţiu n ea inferi­ oară el este alim entat cu sânge din contul arterei vezicale inferioare. Rectul are aproxim ativ cm lungim e şi începe ca o prelungire a sig- m oidului la nivelul Sni.

C orelaţia cu p care sunt simptomele medicamentelor pentru prostatita n eu l este u rm ă to a re a : p o rţiu n e a su­ perio ară a rectului este acoperită de p e rito n eu a n te rio r şi lateral, apoi trecân d inferior în podişul pelvian el este acoperit de p e rito n eu num ai a n terio r, re- flectându-se superior pe fornixul p o sterio r al vaginului şi form ând sacul p e ri­ toneal Douglas. L ateral p e rito n eu l form ează plici u tero sacrate.

In ferio r aces­ tei regiuni rectul este lipsit de perito n eu. S tructural p e re tele rectului este com pus din tunica seroasă, tunica m usculară şi tunica m ucoasă. V ascularizarea are loc din contul arte re lo r rectale m edie şi inferioară, ce provin din a rte ra ili­ nevoia frecventă de a urina tratament internă. Sângele venos se revarsă în sistem ul venei cave inferioare, iar in- ervaţia rectului în cea m ai m are p a rte are loc din contul plexului rectal su p eri­ or, m ediu şi inferior.

Căile de acces Ia organele bazinului mic O peraţiile chirurgicale pe organele genitale fem inine se efectuează prin 2 m e biopsia de próstata por fusión pdf d e : transabdom inală sau transvaginală. Inciziile pe piele folosite în chirurgia ginecologică. Laparotomia mediană. Incizia aponevrozei.

L aparotom ia prin incizie m ediană.